AIM »

Strategie

STRATEGIE

Od počátku své kariéry ve financích v roce 1993 jsem zažil řadu krizí a medvědích trhů. Namátkou: mexická měnová krize v roce 1994, která nám v Praze ukázala jako první, že všechny světové trhy jsou propojeny. Česká měnová krize v roce 1997, která probíhala současně s asijskou krizí a měla i stejný mechanismus. Úvěrová krize, která potom v české ekonomice následovala. Ruská krize v roce 1998. Hluboký propad akcií během let 2000 až 2002. Americká hypoteční krize roku 2007 a evropská měnová krize z let 2008-2012: obě měly hluboký dopad na akciové trhy.


Každých několik let se znovu a znovu přesvědčujeme, že strategie „koupit akcie, držet a zůstat v klidu za všech okolností“ se již přežila. Je třeba analyzovat příčiny krizí a reagovat na ně adekvátním způsobem.

Investiční strategie NASDAQ

Index NASDAQ dlouhodobě poskytoval nadprůměrné výnosy, protože zahrnoval akcie nejzajímavějších technologických společností světa. Bohužel tyto akcie jsou zatíženy značným rizikem, které se projevuje zvláště během období recesí nebo poklesu zisků. Náš algoritmus nepředpovídá recese, neboť je to v praxi nemožné.


Namísto toho jsme ovšem schopni identifikovat období přehřáté ekonomiky, kdy se všem daří dobře a kdy vládne optimismus. Právě za těchto okolností je vhodný čas pro prodej akcií. Z toho vychází náš algoritmus, který je „nízkofrekvenční“, což znamená, že poskytuje prodejní a nákupní signály jen velmi zřídka, v situacích, kdy je to skutečně nutné. Tím omezuje obchodní náklady.


Algoritmus poskytuje jen dvě možnosti: buď doporučuje investovat do akciového indexu NASDAQ anebo do hotovosti. Neexistují mezistupně jako 25 procent akcií, 60 procent akcií, atd.


Tato strategie je dynamičtější, vhodná pro kvalifikované investory, kteří hledají vyšší zhodnocení i za cenu rizika spojeného s investováním do nástrojů odvozených od indexu NASDAQ.

Investiční strategie SP500

Index Standard & Poor's 500 se skládá z pěti stovek nejvýznamnějších akciových společností obchodovaných na amerických burzách. Patří mezi ně pilíře americké i světové ekonomiky. Index S&P 500 je jeden z nejlépe diverzifikovaných akciových indexů na světě, pokud jde o zastoupení různých odvětví i počet společností. Kromě toho, indexové certifikáty (ETF) na tento index se obchodují s velmi nízkými náklady.


Strategie SP500 je konzervativnější než NASDAQ vzhledem k volbě méně rizikového podkladového nástroje. Také ona je binární, což znamená, že pracuje buď se 100% (či téměř 100%) anebo s nulovou vahou akcií v portfoliu. Také tato strategie je založena na detekci „přehřátí“ ekonomiky a finančních trhů.

Investiční strategie Real Estate

Otevřeli jsme novou investiční strategii zaměřenou na nemovitosti především v USA a v dalších vyspělých zemích. Investice budou prováděny prostřednictvím REIT (Real Estate Investment Trusts), což jsou cenné papíry podobné nemovitostním fondům. REIT mohou investovat do celé škály nemovitostního trhu: nejen do komerčních a kancelářských nemovitostí, jak je zvykem u českých nemovitostních fondů, ale také do bydlení, hotelů, nemocnic, atd. Tento typ investic přináší dlouhodobě zhodnocení srovnatelné s akciovými trhy, ovšem při poněkud nižší míře rizika.

Vzhledem ke skutečnosti, že AIM nemá žádné pravidelné fixní náklady, bude tato investiční strategie nákladově velmi efektivní při jakékoli celkově investované částce. Minimální investice činí 1 milion Kč. Pokud již v AIM investici máte, potom můžete „doinvestovat“ do částky 1 milion. Pokud již máte investováno 1 milion, pak můžete investovat od 100 000 Kč. Pro všechny stávající klienty je vstupní poplatek nulový.

Investiční strategie QQQUSD

Strategie QQQUSD je v zásadě totožná se strategií NASDAQ. Rozdíl je pouze technický: klient investuje v USD a po provedení zpětného odkupu inkasuje rovněž v USD. Oficiální ocenění je prováděno jak v CZK, tak v USD.


Pozn.: Algoritmy použité ve strategiích, NASDAQ i SP500, jsou odlišné od algoritmu fondu QUANT společnosti Robot Asset Management.

Disclaimer

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob.

Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.

Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s informacemi zde uvedenými je zakázána.