AIM »

O nás

O NÁS

Algorithmic Investment Management, a.s. (AIM) poskytuje kolektivní správu majetku podle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Společnost je odpovídajícím způsobem registrována u České národní banky. Pro zjištění, za jakých podmínek můžete investovat, prosím použijte kontaktní formulář nebo se obraťte osobně na Pavla Kohouta, který je autorem investičních strategií a statutárním ředitelem společnosti. Nejde o fond určený veřejnosti, proto není možné investovat přes investiční zprostředkovatele nebo banky. Zájemci o investování musí splňovat kritérium kvalifikovaného investora, tj. investovat minimálně ekvivalent 125 tisíc euro


Režim správce majetku podle § 15 ZISIF má svá specifika, mezi něž patří zákaz veřejné nabídky, ale na druhé straně poskytuje některé výhody: lehčí regulatorní režim umožňuje dosahovat podstatně nižších nákladů a dovoluje pružnější investiční strategii ve srovnání s fondy kvalifikovaných investorů nebo dokonce běžnými fondy pro širokou veřejnost.


AIM nabízí dvě, resp. tři investiční strategie. První z nich je dynamická, založená na indexu NASDAQ, který obsahuje nejvýznamnější technologické společnosti světa i mnoho menších růstových akcií. Druhá strategie je postavena na standardním indexu S&P 500, který sleduje výkonnost pěti set největších akciových společností obchodovaných na americkém trhu. Třetí strategie QQQUSD je v zásadě totožná se strategií NASDAQ, rozdíl je pouze technický: klient investuje v USD a po provedení zpětného odkupu inkasuje rovněž v USD. Více v oddílu STRATEGIE.

Algorithmic Investment Management, a.s.

IČO: 07020945

Spisová značka: B 23372 vedená u Městského soudu v Praze
Statutární ředitel a předseda správní rady: Pavel Kohout

Členové správní rady: Michal Šimků, Anargul Kohout

Disclaimer

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob.

Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.

Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s informacemi zde uvedenými je zakázána.