AIM » Aktuality »

Křest knihy INVESTICE: Nová strategie

KŘEST KNIHY INVESTICE: NOVÁ STRATEGIE

Není to tak úplná novinka, ale je to jedna z událostí roku 2018, které jsou pro mě důležité: vyšla mi nová knížka. Své pracovní jubileum -- 25 let ve financích -- jsem oslavil prací. Kniha INVESTICE: NOVÁ STRATEGIE navazuje na úspěšnou publikaci Investice pro třetí tisíciletí. Ta se dočkala celkem sedmi nebo osmi vydání, nicméně v dnešní době je již přece jen částečně překonaná. Nová publikace se hodně zaměřuje na diagnostiku přehřátých nebo naopak podhodnocených trhů, což je i téma, na kterém jsou postaveny algoritmy řídící portfolia společnosti Algorithmic Investment Management.


Kromě toho, čtenáři se shodují, že kniha je baví. Zejména kapitola o historii kapitálových trhů nepostrádá dramatické napětí. Kapitola o korekcích a medvědích trzích je pak žhavě současná, zejména v posledních měsících.


Tak hezký čtenářský zážitek!

Disclaimer

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob.

Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.

Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s informacemi zde uvedenými je zakázána.